Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till hemsidan

NEMO - Vad är det frågan om?

År 2025 tar Finland i bruk det nya informationshanteringssystemet för sjöfarten NEMO, som kommer att vara en nationell "single window" för att lämna in sjötrafikanmälningar och samtidigt ersätter den nuvarande Portnet-tjänsten. Välkommen till projektsidan där du kan se hur det nya informationshanteringssystemet för sjöfarten NEMO byggs upp bit för bit i sin fulla omfattning. På webbplatsen hittar du förutom aktuella nyhetshistorier även ett rejält bakgrundspaket som du kan använda för att bekanta dig med lagstiftningen som styr planerings- och utvecklingsarbetet.

Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO är ett nytt nationellt informationshanteringssystem för sjöfarten avsett för anmälningar om passagerar- och fraktfartygs hamnanlöp. Systemet är avsett för alla aktörer som arbetar med lagstadgade anmälningar om hamnanlöp. Tjänsten grundar sig på en EU-förordning, med hjälp av vilken anmälan i fortsättningen harmoniseras inom EU-området.

Alla informationsbehov med endast en anmälan

Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO medför en förändring framför allt i det sätt på vilket de lagstadgade anmälningarna om hamnanlöp görs: i fortsättningen matas uppgifter om anmälningsskyldigheten in i systemet endast en gång varifrån de automatiskt förmedlas till flera olika mottagare. Manuellt arbete via telefon och per e-post minskar alltså och informationen behöver inte längre matas in flera gånger i olika system. 

I systemet tillämpas de nuvarande bekanta deklarationsskyldigheterna och dessutom inkluderas Tullens nya varudeklarationshelhet i tjänsten.

Hela branschen bygger tillsammans - kom med och utveckla

Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO byggs upp i nära samarbete med hamnaktörerna och myndigheterna. På så sätt säkerställer man att tjänsten uppfyller de krav som ställs när den tas i bruk 2025. I utvecklingsarbetet deltar såväl rederier, fartygsmäklare, speditörer, avlastare, transportföretag som hamnar, hamnoperatörer och olika myndigheter. Alla som vill kan delta i utvecklingsarbetet!

Målet är att bygga Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO till en plattform, som utöver de lagstadgade delarna gör det möjligt för olika hamnaktörer att vidareutveckla tjänsten enligt sina egna behov. 

Fintraffics sjötrafikledning ansvarar för planeringen, underhållet och stödet av Sjöfartens informationshanteringssystem NEMO. Fintraffic är en specialuppgiftskoncern som ägs av finska staten och som verkar under kommunikationsministeriets ägarstyrning. Fintraffics sjötrafikledning övervakar i sina sjötrafikcentraler fartygstrafikens smidighet och säkerhet vid Finlands kust samt utvecklar nya servicemodeller som den automatiserade sjötrafiken behöver. Med hjälp av data kan man effektivisera branschens konkurrenskraft samt fartygstrafikens smidighet och säkerhet.

Varumärkeslogotyper
  • EU programme