Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddsbeskrivning för besök och ärendehantering i webbtjänsten NEMO

1 Inledning

För Fintraffic-koncernen är skyddet av din integritet och en transparent behandling av dina personuppgifter viktigt. Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter när du besöker eller uträttar ärenden hos oss via webbtjänsten NEMO. Vid behandlingen av dina personuppgifter iakttas EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 samt den nationella dataskyddslagstiftningen.

2 Personuppgiftsansvarig

Namn: Fintraffic Sjötrafik ab
FO-nummer: 2945246–5
Adress: Löneboställsporten 1, 00240 Helsingfors
Telefonväxel: +358 29 450 7000
Företrädare för den personuppgiftsansvarige: Johanna Heikkilä, johanna.heikkila@fintraffic.fi,+358 29 450 7000
Koncernens dataskyddsombud: privacy(at)fintraffic.fi

3 Grupper av registrerade och personuppgifter som behandlas

När vi genomför besökaruppföljningen behandlar vi besökarnas IP-adresser.

4 Syftet med behandlingen och rättslig grund

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att förbättra din användarupplevelse och göra det möjligt att statistikföra besökartrafiken på webbplatsen. Dessutom behandlas dina personuppgifter för att sörja för informationssäkerheten i vår webbtjänst i den utsträckning det är nödvändigt.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Du ger ditt samtycke genom att godkänna användningen av kakor.

5 Utlämnande och mottagande av uppgifter

Utlämnande till personuppgiftsbiträden

Vi anlitar Wunder Finland Oy och Matomo Analytics för teknisk administration och utveckling av vår webbtjänst samt för administration och analys av användaruppgifter.

Då vi anlitar personuppgiftsbiträden säkerställer vi genom avtal att underleverantörerna behandlar dina personuppgifter endast i den omfattning som behövs för att uppnå de syften som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Vi förpliktar underleverantörerna att behandla personuppgifter konfidentiellt och endast enligt våra anvisningar och att sörja för en tillräcklig nivå på informationssäkerheten för att skydda personuppgifter.

Utlämnande till tredje parter

Dina personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter med stöd av och enligt de förutsättningar som skilt föreskrivs i lagen.

Överföring av personuppgifter utanför EU- eller EES-stater

Dina personuppgifter behandlas inte utanför EU- eller EES-området.

6 Förvaring av uppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast under den tid och i den omfattning som behövs för att genomföra de användningsändamål som räknas upp i denna dataskyddsbeskrivning. 

7 Skydd av personuppgifter 

Fintraffic har tillgång till ändamålsenliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för personuppgifter. Genom åtgärderna säkerställer vi att dina personuppgifter inte av misstag eller lagstridigt förstörs, försvinner eller ändras. Dessutom ser vi till att dina personuppgifter inte lämnas ut olovligt och att de inte är tillgängliga för aktörer som inte har rätt att behandla uppgifterna.

Utgångspunkten för skyddet av personuppgifter är att dataskyddet och datasäkerheten ska beaktas i ett tidigt skede i planeringen, genomförandet och upprätthållandet av vår webbtjänst. Endast sådan personal som på basis av sina arbetsuppgifter har rätt och behov av att behandla dina personuppgifter har tillgång till dem.

8 Den registrerades rättigheter

Rätt att få information om behandlingen av uppgifterna, rätt att få tillgång till sina uppgifter samt rätt att kräva rättelse av sina uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas har du rätt att få en kopia av de av dina personuppgifter som behandlas samt information om ändamålen med behandlingen och andra omständigheter som gäller behandlingens karaktär.

Om dina personuppgifter är bristfälliga eller på annat sätt felaktiga kan du kräva att vi korrigerar dem.

Rätt att kräva att uppgifterna raderas eller att behandlingen begränsas samt rätt att motsätta sig behandlingen

Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter. Detta kan du göra bland annat i situationer där vi inte längre behöver dina personuppgifter för det ursprungliga ändamålet, vi behandlar dina personuppgifter lagstridigt eller du återkallar samtycket till behandlingen av dina uppgifter, som var den rättsliga grunden. Om dina personuppgifter ändå behöver bevaras för att ett rättsligt anspråk ska kunna utarbetas, framställas eller försvaras, är den personuppgiftsansvarige inte skyldig att radera dina uppgifter.

Du kan kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter endast till lagring av dem till exempel i en situation där det är oklart om dina personuppgifter är korrekta eller har behandlats lagenligt.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter genom att meddela detta per e-post till adressen viestinta(at)fintraffic.fi. Efter att du återkallat ditt samtycke får vi inte längre behandla sådana personuppgifter vars enda grund för behandlingen var ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagenligheten i de behandlingsåtgärder som har vidtagits innan samtycket återkallades.

Utövande av den registrerades rättigheter

Du kan skicka en begäran gällande den registrerades rättigheter till adressen viestinta(at)fintraffic.fi.

De åtgärder som vi vidtar i och med din begäran är i regel avgiftsfria för dig. Genomförandet av din begäran förutsätter dock att du kan identifieras på ett tillförlitligt sätt. Därför kan vi vid behov kräva att du styrker din identitet i samband med att du framställer din begäran.

Vi besvarar din begäran utan obefogat dröjsmål och i regel senast en månad efter att begäran mottagits.

9 Förande av ett ärende till dataombudsmannen för behandling

Om du anser att dataskyddslagstiftningen inte har följts vid behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Behörig tillsynsmyndighet i Finland är dataombudsmannens byrå:

Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors

Telefonväxel: +358 29 566 6700

Registratorskontoret: +358 29 566 6768

E-postadress (registratorskontoret): tietosuoja(at)om.fi

 

Uppdaterad 8.8.2023.

Varumärkeslogotyper
  • EU programme