Etusivu: EMSW
Etusivu: EMSW
Siirry hakuun

Tutustu meriliikenteen ilmoituspalveluun

Meriliikenteen ilmoituspalvelu tulee olemaan kansallinen "single window" meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi. Palvelu perustuu EU-asetukseen, jonka avulla ilmoittaminen harmonisoidaan EU-alueella. Palvelu valmistuu täyteen laajuuteensa vuonna 2025, jolloin se korvaa nykyisen Portnet-palvelun.

Meriliikenteen ilmoituspalvelun taustalla on EU-asetus European Maritime Single Window EMSW (EU-asetus 2019/1239 eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta (Ulkoinen linkki)).

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) toimintakaudella 2018-2030 (Ulkoinen linkki)pyritään edistämään tiedonvaihdon sujuvoittamista mm. luomalla yhtenäiset määritelmät tiedonvaihtoympäristöistä, yhtenäistämällä standardeja sekä esittelemällä 2019 voimaan astuva sähköisen tiedonvaihdon velvoite.

Euroopan komissio edistää tiedonvaihdon kehittämistä osana kolmatta liikkumispakettia (Ulkoinen linkki), jonka osana julkistettiin kaksi logistiikan tietoja koskevaa säädöshanketta; asetus eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamiseksi (Ulkoinen linkki) sekä asetus sähköisistä kuljetusasiakirjoista. Tavoitteena on tavaraliikenteen ja logistiikan tehokkuuden kasvattaminen ja hallinnollisen taakan pienentäminen. Työtä on edeltänyt  Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta (Ulkoinen linkki)

Kansallisesti liikenne- ja viestintäministeriö edistää säädöshankkeen valmistelua.

Asetuksen tavoitteista

Asetuksen tarkoitus on vähentää merenkulun elinkeinon hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla ja harmonisoimalla laivojen satamakäyntien ilmoitusmuodollisuuksiin liittyviä velvoitteita.

Asetuksen päätavoite on luoda harmonisoidut tavat toimittaa tarvittavat tiedot ilmoittajalta viranomaislle ja varmistaa, että samat tietojoukot on mahdollista antaa samalla tavalla kaikkiin kansallisiin merenkulun tiedonvaihtojärjestelmiin.

Lisäksi asetuksen myötä satamakäyntiä varten annetut tiedot tulisi olla saatavilla seuraavaa satamakäyntiä varten eli taustalla tapahtuvaa tiedonsiirtoa lisätään.  

EMSW-asetuksen mukaisen merenkulun tiedonhallintajärjestelmän soveltamisalue on laajempi kuin nykyisen ilmoitusmuodollisuusdirektiivin. Tämän vuoksi mukaan tulee ilmoituksia, joita nykyinen Portnet-järjestelmä ei käsittele, suurimpana ryhmänä Tullille annettavat ilmoitukset.

Keskeiset toimintaperiaatteet

Kaikki EU-jäsenvaltiot perustavat oman Kansallisen Meriliikenteen Single Window-järjestelmän (MNSW), joiden välillä tietoja uusiokäytetään kierrättämällä tietoja EU:n SafeSeaNet-järjestelmän ja tullijärjestelmien kautta. Kansalliset järjestelmät tulee lisäksi integroida EMSA:n tietokantoihin.

Taustalla on yhteinen standardoitu satamakäynti-ilmoitusten tietojoukko, joka on ns. maksimitietojoukko eli sitä enempää tietoja ei voi vaatia, mutta vapaaehtoisuuteen perustuen voi tarjota mahdollisuuden ilmoittaa muitakin satamaekosysteemiin liittyviä tietoja.

Tietojoukot

Meriliikenteen ilmoituspalveluun ilmoitettavat pakolliset tiedot perustuvat ns. maksimitietojoukkoon, joka on kaikille yhteinen. Tietojoukkoon on mahdollista lisätä kansallisia tietotarpeita vain, mikäli niille löytyy kansallisesta lainsäädännöstä peruste ja ne liittyvät oleellisesti johonkin EMSW-soveltamisalueen ilmoitusvelvoitteeseen. Suomen osalta on esitetty seuraavia tietoja: 

  • Väylämaksun kanto 
  • Talvimerenkulku 
  • Meriliikennetilastot 

Ilmoituspalveluun on mahdollista kerätä myös muita tietoja vapaaehtoisuuspohjalta mutta niitä ei voida liittää osaksi EU rajapintaa. 

Tietojen toimittaminen

Komissio toimittaa jäsenvaltioiden käyttöön rajapintamoduulin (Harmonized Reporting Interface Module, HRIM) joka toimii harmonisoituna rajapintana ilmoittajalta EMSW-tiedonvaihtoympäristöön. Harmonisoitu rajapintamoduuli on lisäksi integroitu EMSA:n (European Maritime Safety Agency) keskitettyyn käyttäjähallintaan ja käyttäjärekisteriin, josta on yhteys esim. EORI-rekisteriin, jonka kautta todennetaan mm. ilmoittajan valtuudet toimia eri yritysten nimissä alus- ja/tai tulliselvittäjänä.

Tietojen toimittaminen harmonisoidaan kattavalla teknisellä määrittelyllä. Tietoja voi jatkossa toimittaa sekä rajapintojen, käyttöliittymän että määrämuotoisten excel tiedostojen avulla (ns.   spreadsheets). Tietojen toimittamisen tapa on kunkin ilmoittajan valittavissa riippuen organisaation omista valmiuksista. 

  • Rajapinnat tullaan määrittämään komission toimesta MIG (Message implementation guidelines).
  • Käyttöliittymät toteutetaan kansallisesti mutta yhteisten toimintaperiaatteiden mukaan.

Tietojen toimittamisessa tulee toteutua report-once periaate eli kerran ilmoitettuja tietoja ei kysytä uudestaan ja yhdelle viranomaiselle ilmoitettua tietoa ei tarvitse toistamiseen ilmoittaa toiselle viranomaiselle. 

  • Tullille annettavat ilmoitukset voidaan antaa joko meriliikenteen ilmoituspalvelun kautta tai suoraan tullin rajapintoja käyttäen.

Tiedon uudelleenkäytön periaatetta toteutetaan mm. kehittämällä taustalla tapahtuvaa tiedonsiirtoa esim. lähtösataman tiedot saatavilla seuraavassa satamassa.